Cennik

Cennik

Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność.

Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą. Dla ułatwienia u dołu podane zostały  przybliżone wartości dla niektórych typów spraw. Mają one jednakże charakter jedynie orientacyjny i wymagają indywidualnego ustalenia.


W naszej pracy cenimy sobie przejrzystość i jasne sytuacje, dlatego od początku współpracy z naszymi Klientami precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, po zapoznaniu się z nią i ocenie zasadności roszczenia, co znajduje odzwierciedlenie w pisemnej lub ustnej umowie – możecie być pewni, że nic Was nie zaskoczy. Staramy się również w miarę możliwości uprzedzać Klientów o wysokości kosztów związanych z opłatami sądowymi, opiniami biegłych sądowych, ustanowieniem kuratora itp.. Nasze stawki wynagrodzenia i sposobach ich obliczania są konkurencyjne i w pełni adekwatne do poziomu świadczonych przez nas usług.


W jaki sposób ustalamy wynagrodzenie:

1) Na pierwszym spotkaniu klienta w siedzibie Kancelarii. W przypadku jeżeli klient zdecyduje się na prowadzenie sprawy przez Kancelarię wynagrodzenie za udzielone w czasie pierwszego spotkania doradztwo prawne  nie zostanie odrębnie naliczone. Z kolei jeżeli klient nie zdecyduje się na prowadzenie sprawy zapłaci jedynie za czas trwania porady prawnej.

2) Za pośrednictwem poczty e-mail, w przypadku jeżeli klient przedstawi swój problem w sposób wystarczający do wstępnej oceny stanu prawnego sprawy. Otrzymuje on wówczas zwięzłą informację o szacunkowym wynagrodzeniu za prowadzenie konkretnej sprawy. Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w informacji elektronicznej.

3) Telefonicznie po przedstawieniu sprawy. W tym wypadku Kancelaria zastrzega jednak, iż kwota podana w ten sposób może ulec zmianie w przypadku, gdy pojawią się w sprawie nowe istotne okoliczności mające wpływ na nakład pracy Kancelarii, które nie zostały podane w trakcie rozmowy telefonicznej.


Sposoby rozliczeń z klientami:

1) Ryczałtowe. Klient ustala z Kancelarią z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż klient z góry zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

2) Godzinowe. Klient ustala z Kancelarią określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zwykle w sprawach, w których klient korzysta ze wsparcia Kancelarii podczas negocjacji lub też gdy zainteresowany jest jedynie okazjonalną pomocą Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które prowadzi samodzielnie. Zalety tego rodzaju rozliczenia ujawniają się szczególnie w sytuacji, gdy klient ma nieregularne i trudne do przewidzenia co do ilości zapotrzebowanie na usługi prawne Kancelarii.

3) Mieszane. Istnieje możliwość ustalenia  wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe,  w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas to następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego) i sprawdza się lepiej u klientów, którzy dość dobrze znają swoje zapotrzebowanie na usługi prawne.

4) Wynagrodzenie z premią za korzystny wynik sprawy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia  opartego o zasadę tzw. success fee. Wówczas to klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy dodatkowej specjalnej premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia  mogą przynieść stronie znaczne korzyści. Sposób ten może być korzystny także dla klientów, którzy w danej chwili nie dysponują środkami wystarczającymi na typowe rozliczanie takiej sprawy. Wynagrodzenie podstawowe Kancelarii jest w tym przypadku znacznie niższe, gdyż opiera się na ograniczonej kalkulacji ponoszonych przez nią kosztów.


Warto wiedzieć.

 • W przypadku korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia spornej sprawy toczącej się przed sądem cywilnym lub administracyjnym sądy te mogą zasądzić od strony przeciwnej obowiązek zwrotu poniesionych przez klienta kosztów procesu (celowego dochodzenia swoich praw lub celowej obrony), w tym także kosztów zastępstwa prawnego (wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika) w wysokości określonej w przepisach szczególnych. Wówczas kancelaria może zrezygnować na rzecz klienta z kosztów zastępstwa procesowego a przeciwnik zobowiązany będzie zwrócić klientowi zasądzone koszty.
 • W przypadku sprawy toczącej się przed sądem strona inicjująca sprawę (jako powód lub wnioskodawca) zobowiązana jest opłacić koszty sądowe takie jak opłatę od pozwu czy wniosku, a także jeżeli to konieczne wpłacić kwoty na pokrycie wydatków postępowania sądowego takich jak np. koszt opinii biegłych sporządzanych w trakcie sprawy przed sądem. W przypadku wygrania sprawy koszty te zwraca klientowi strona przeciwna.
 • W przypadku złej sytuacji finansowej powoda/wnioskodawcy istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części (należy pamiętać, że wniosek ten musi mieć podstawy faktyczne i wydłuża postępowanie). W przypadku zgody sądu na zwolnienie opłaty i wydatki do jakich zobowiązana byłaby strona ponosi tymczasowo Skarb Państwa.
 • Podstawowa cena za 1 godzinę pracy Kancelarii rozpoczyna się od 200 zł brutto dla osób fizycznych i 310 zł brutto dla przedsiębiorców.
 • Najczęściej płatność wynagrodzenia Kancelarii powyżej 20.000 zł za prowadzenie poszczególnych spraw jest podzielona na etapy (zwykle od 2 do 4).

Orientacyjne wynagrodzenie Kancelarii w przykładowych sprawach:

1) Porada prawna (za 1 h) – od 200 do 2.000 zł.

2) Opinia prawna – od 700 zł.

3) Przygotowanie projektu umowy, aneksu – od 800 zł.

4) Stawki minimalne za przyjęcie prowadzenia sprawy w sprawach o zapłatę w pierwszej instancji, zależnie od spornej kwoty:

 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1.800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5.400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10.800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15.000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25.000 zł.
 • w drugiej instancji, zależnie od zaskarżonej kwoty według cennika powyżej

5) Przygotowanie wyłącznie pozwu lub innego pisma w toku sprawy o zapłatę  – od 500 zł.

6) Postępowanie egzekucyjne, windykacyjne – od 200 zł.

7) Uczestniczenie w negocjacjach – wycena indywidualna.

8) Stała obsługa prawna – wycena indywidualna.

9) Przykładowe sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

– o rozwód bez orzekania o winie  – od  2000 zł,

– o rozwód z orzekaniem o winie  – od  5.000 zł,

– o alimenty – od 1.000 zł,

– o separację – od 1.500 zł,

– ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa od 2.000 zł.

10) Przykładowe sprawy z zakresu prawa rzeczowego:

– o zasiedzenie – zależnie od wartości nieruchomości:

 • do 50.000 zł – od 5.000zł,
 • od 50.000 zł do 200.000 zł – od  10.000 zł,
 • powyżej 200.000 zł – – wycena indywidualna

– o zniesienie współwłasności od 1.800 zł.

11) Przykładowe sprawy z zakresu prawa spadkowego:

– o stwierdzenie nabycia spadku – od 500 zł,

– o dział spadku od 1.000 zł,

– o zachowek  – jak w punkcie 4 (zależnie od wartości dochodzonego zachowku).

12) Przykładowe sprawy z zakresu prawa gosdpodarczego i handlowego :

– zakładanie spółki – od 2.000 zł,

– przekształcenie, likwidacja spółki – wycena indywidualna,

–  doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o ogłoszenie  upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu  upadłościowym i naprawczym – wycena indywidualna.

13) Sprawy z zakresu prawa pracy – wycena indywidualna.

14) Sprawy o odszkodowania – wycena indywidualna.

15) Sprawy inne lub nietypowe – wycena indywidualna.

one jednakże charakter jedynie orientacyjny i wymagają indywidualnego ustalenia.

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Dokładne określenie wynagrodzenia Klienta, następuje po spotkaniu z Klientem lub formalnymi ustaleniami, jednakże nie prędzej aniżeli po zapoznaniu z podstawą problemu sprawy. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią pod numerem INFOLINII 801 009 503.